1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  2. Madrieco: Hansvanleuven.nl, Hans van Leuven, Madrieco, Madrieco.nl, Hans’ Blog;
  3. Koper: de (potentiële) koper van zaken en/of diensten van Madrieco, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
  4. Aanbieder: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij Madrieco.
  5. Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 3.6.
  6. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 2. Algemeen
  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Madrieco aan de koper, kunstwerken verkocht worden.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Madrieco en de koper zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
 3. Aanbod en overeenkomst
  1. Madrieco treedt op als intermediair tussen kunstenaar en koper. Madrieco brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en koper tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
  2. Madrieco is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de koper en de Kunstaanbieder.
  3. De overeenkomst tussen Madrieco of de Kunstaanbieder en de koper komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van Madrieco (www.Madrieco)
  4. Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Madrieco als intermediair fungeren. Dit houdt in dat koper en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Madrieco laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.
  5. Madrieco kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  6. De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
   • De naam van het kunstwerk
   • De prijs
   • Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de koper zich kan wenden met vragen omtrent de order
   1. Indien de koper en Madrieco overeenkomen dat de koper nog andere diensten van Madrieco zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.
   2. De administratie van Madrieco geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan Madrieco verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Madrieco verrichte leveringen. Madrieco erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de koper dit eveneens.
 1. Prijzen, tarieven en betaling
  1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) in verband met de Kleine OndernemersRegeling (KOR) per 01-01-2020 en inclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
  2. Binnen 5 werkdagen, nadat Madrieco het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de koper de desbetreffende factuur toegestuurd.
  3. Alle facturen zullen door de koper vooruit worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Levering / leveringstermijnen
  1. Leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij op de website anders is aangegeven.
  2. De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Madrieco anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als definitieve termijn.
  3. De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de koper en Madrieco.
  4. Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de koper van dat recht gebruik dan verplicht Madrieco zich het reeds door de koper betaalde bedrag aan de koper binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
  5. Indien Madrieco gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Madrieco ter beschikking heeft gesteld.
  6. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  7. In het algemeen zullen werken van verschillende kunstenaars in verschillende zendingen afgeleverd worden. Ook kan het voorkomen dat werken van een zelfde kunstenaar in meerdere zendingen gebracht worden.
  8. Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de koper, bij hoogbouw bij de hoofdingang. Doorgaans zal de bezorger bereid zijn het werk op de door uw gewenste plek te plaatsen of op te hangen.  Dit gebeurt dan wel op eigen risico.
  9. Bij ontvangst dient de koper het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Madrieco gemeld te worden.
  10. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.
  11. Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de koper zelf contact op te nemen met Madrieco voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.
 3. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
  1. Madrieco is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Omstandigheden in de zin van artikel 6.a zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 4. Verkoop van kunstwerken
  1. De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto’s of bestanden. Madrieco is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.
  2. Wanneer de koper een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.
  3. Madrieco treedt op als intermediair tussen kunstenaar en koper. Madrieco brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en koper tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
  4. Nadat de koper het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Madrieco te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
  5. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.4 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Madrieco te melden. De koper dient het kunstwerk – na overleg met Madrieco – te sturen naar een door Madrieco vastgesteld retouradres. De koper draagt in dit geval de kosten voor het terugsturen van het werk naar het door Madrieco te bepalen retouradres.
  6. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Madrieco ingevolge artikel 7.4. en 7.5 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Madrieco deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Madrieco het door de koper geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.
  7. Madrieco behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de koper (anders dan die van Madrieco of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De koper is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Madrieco heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de koper en is bevoegd die schade te verreken met het door de koper gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
  8. Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Madrieco schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Madrieco de koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Madrieco heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.
  9. Madrieco geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Madrieco de koper doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de koper hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.
 5. Intellectuele eigendom en auteursrechten
  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Madrieco toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Madrieco tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Madrieco, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Alle door Madrieco eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, foto’s, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Madrieco worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  5. Kunstwerkkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  6. Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Madrieco het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.
  7. Madrieco garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Madrieco geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 6. Opschorting en ontbinding
  1. Madrieco is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   • De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   • Na het sluiten van de overeenkomst Madrieco ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
   • de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Voorts is Madrieco bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Madrieco op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Madrieco de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Madrieco behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 7. Bestellingen/ communicatie
  1. Madrieco is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Madrieco, dan wel tussen Madrieco en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Madrieco.
 8. Klachten
  1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Madrieco serieus in behandeling worden genomen.
  2. De koper dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Madrieco (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).
  3. Madrieco zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Madrieco zal de koper hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.
 9. Persoonsgegevens
  1. Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
  2. Tenzij de koper heeft aangegeven dat de koper hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de koper worden opgenomen in een centraal bestand van Madrieco. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de koper volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Madrieco. De verwerking van de gegevens van de koper zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. De koper kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Madrieco over de persoon van de koper worden opgenomen in het bestand van Madrieco. De koper is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 10. koperenservice
  1. Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met de koperenservice van Madrieco:Madrieco
   Reigerstraat 61
   2025XB HaarlemTel: 06-52629780
   e-mail: info@madrieco.nl…
  2. Madrieco is ingeschreven onder nummer 58504249 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.
 11. Diversen
  1. Indien de koper aan Madrieco schriftelijk opgave doet van een adres, is Madrieco gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de koper Madrieco een nieuw adres heeft doorgegeven.
  2. Indien door Madrieco gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Madrieco deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
  3. Madrieco is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.
 12. Geschillen
  1. De rechter in de vestigingsplaats van Madrieco is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Madrieco het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 13. Toepasselijk recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Madrieco en de koper is Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandse koopverdragen zijn uitgesloten.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.